Sprzeciw od nakazu zapłaty – Przedawnienie

W sprawach sądowych związanych z nakazami zapłaty wydanymi na podstawie przedawnionych długów ( m. in. pożyczek, kredytów, „chwilówek”) Kancelaria działa od 2011 roku na terenie całego kraju.

Wobec zdarzających się na skutek działań firmy windykacyjnych wątpliwości, przede wszystkim zauważyć należy, że nakazem zapłaty jest tylko i wyłącznie dokument wystawiony przez Sąd, który w sposób wyraźny zawiera nazwę: Nakaz zapłaty i w treści nakazuje pozwanemu aby w ciągu dwóch tygodni zapłacił od dnia doręczenia dokonał zapłaty na rzecz powoda, albo aby wniósł zarzuty do nakazu albo sprzeciw od nakazu. Nakaz zapłaty zostaje doręczony powodowi (wierzycielowi) i pozwanemu (dłużnikowi). Nakazem zapłaty nie jest pismo od wierzyciela (firmy windykacyjnej), nawet jeśli taką nazwę posiada.

Termin dwóch tygodni (14 dni kalendarzowych) na złożenie sprzeciwu (albo zarzutów) jest bardzo ważny, ponieważ pismo złożone po upływie tego terminu zostanie przez Sąd odrzucone.

Jeśli uchybiło się terminowi, to obronić się przed odrzuceniem pisma można poprzez złożenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu (albo zarzutów) w terminie 7 dni od ustania powodu uchybienia z jednoczesnym wykazaniem, że uchybienie terminowi nastąpił np na skutek choroby lub innej zewnętrzne okoliczności.

Drugim sposobem obrony w sytuacji teoretycznego uchybienia terminowi dwóch tygodni jest sytuacja, w której jeśli Sad wysłał nakaz zapłaty na nieprawidłowy adres, tzn. adres innym niż adres faktycznego zamieszkiwania. Ważne jest to, że liczy się tylko adres zamieszkiwania, a bez znaczenia jest miejsce zameldowania na pobyt stały albo tymczasowy. Wówczas Sąd uchyla prawomocność nakazu zapłaty poprzez obalenie domniemania prawidłowości doręczenia (z jednoczesnym wniesieniem sprzeciwu do nakazu zapłaty albo zarzutów do nakazu zapłaty). Fakt zamieszkiwania w innym miejscu można wykazać dowolnymi dokumentami. Jeśli toczy się postępowanie egzekucyjne („komornik”) to w sytuacji uchylenia prawomocności nakazu zapłaty, postępowanie egzekucyjne powinno zostać umorzone, a wierzyciel powinien zwrócić pieniądze.

Zaskarżając nakazy zapłaty, również w sprawach dotyczących przedawnionych długów należy mieć na względzie, że nakaz zapłaty to orzeczenie Sądu kończące postępowanie w sprawie, czyli równoważne w skutkach egzekucyjnych wyrokowi. Wydany jest w trakcie tzw. posiedzeniu niejawnego, czyli bez udziału stron (bez rozprawy), tylko i wyłącznie na podstawie pozwu (twierdzeń powoda i załączonych dowodów.

Nakaz zapłaty może wydać Sąd lub referendarz sądowy w postępowaniu upominawczym lub nakazowym.

Postępowania te różnią się skutkami. W przypadku nakazu w postępowaniu upominawczym należy wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty, a wniesienie sprzeciwu powoduje uchylenie nakazu zapłaty. Natomiast przy nakazie wydanym w postępowaniu nakazowym nakaz należy wnieść zarzuty do nakazu zapłaty i nakaz zapłaty może zostać uchylony dopiero wyrokiem kończącym sprawę.

W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy oraz okoliczności faktyczne i dowody. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w zarzutach bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

W przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym nie trzeba uiszczać opały sądowej przy składaniu sprzeciwu. Natomiast jeśli Sąd wydana nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym to należy złożyć uiścić opłatę sądową stanowiącą 3/4 z 5% opłaty od pozwu. Czyli jeśli sprawa dotyczy 20000 zł i nie jest to sprawa w postępowaniu uproszczonym to opłata od pozwu wynosi 1000 zł, a zarzuty trzeba opłacić kwotą 750 zł. Brak uiszczenia opłaty skutkuje odrzuceniem zarzutów.

Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym zgodnie z art.  485 kpc, jeśli powód przedstawi dokumenty z poniższego katalogu:

1) wykazujące wierzytelność dokumentem urzędowym;

2) zaakceptowanym przez dłużnika rachunkiem, czyli np podpisana faktura;

3) wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu, czyli np ugoda lub oświadczenie zawarte w wiadomości e-mail.

4) zaakceptowanym przez dłużnika żądaniem zapłaty, zwróconym przez bank i niezapłaconym z powodu braku środków na rachunku bankowym.

Sąd wydaje również nakaz zapłaty przeciwko zobowiązanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie nasuwają wątpliwości. W razie przejścia na powoda praw z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu, do wydania nakazu niezbędne jest przedstawienie dokumentów do uzasadnienia roszczenia, o ile przejście tych praw na powoda nie wynika bezpośrednio z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu.

Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego, odsetek w transakcjach handlowych określonych w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 684) lub kwoty, o której mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy, oraz na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów odzyskiwania należności, jeżeli powód dochodzi również zwrotu kosztów, o których mowa w art. 10 ust. 2 tej ustawy. Ten rodzaj spraw dotyczy zapłaty za usługi albo okresowy najem.

Ponadto Sąd może, czyli nie musi, wydać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.

W sprawach dotyczących przedawnionych pożyczek i kredytów szczególnie często pojawiały się wyciągi z ksiąg rachunkowych funduszy, aczkolwiek uchylona została podstawa prawna pozwalająca na wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie takich dokumentów.

Natomiast w przypadku braku powyższych dokumentów, w sprawie dotyczącej roszczenia o zapłatę, Sąd może wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Bardzo ważne: sprzeciw albo zarzuty należy wnieść na urzędowym formularzu, jeśli pozew dotyczy roszczenia z postępowania uproszczonego – art.  505 1 kpc:

Sąd rozpoznaje sprawy w postępowaniu uproszczonym, jeśli żądanie zapłaty wynika z umowy i nie przekracza 20.000 złotych (do 1 czerwca 2017 r. – 10.000 zł), a także w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności rzeczy sprzedanej konsumentowi z umową, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty;

W postępowaniu uproszczonym Sąd rozpoznaje również sprawy o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na wartość przedmiotu sporu.

Kancelaria działa na terenie całej Polski i ma 100% skuteczność. 

adwokat Łukasz Dziurkiewicz

tel. 664 176 197

Przedawnienie raty pożyczki, kredytu

Przedawnienie długu (pożyczki, kredytu, zobowiązania)

Bankowy tytuł egzekucyjny a Przedawnienie

Następny artykuł Poprzedni artykuł
tel. kom. 664 176 197

kancelaria@dziurkiewicz.eu


Adres:
Łukasz Dziurkiewicz
Kancelaria Adwokacka
Aleja Niepodległości 12 lok. 40
39-300 Mielec

Godziny urzędowania:
pon.-pią. 10.00-18.00

Przelewy: Bank Pekao S.A. nr rachunku:
85 1950 0001 2006 0151 9718 0002
kod SWIFT Bank Pekao S.A. : PKOPPLPW