Publikacje Prawne

Zachowek

ZACHOWEK Dziedziczyć, czyli nabyć spadek, można na podstawie testamentu albo na podstawie ustawy (kodeks cywilny) jeśli testament nie został sporządzony albo okazał się nieważny. Testator (spadkodawca), czyli osoba sporządzająca swój testament może rozporządzić swoim majątkiem na dowolny cel, może nawet przekazać majątek osobom spoza kręgu rodziny. Zstępnym (dzieciom albo wnukom) i małżonkowi pominiętym w testamencie […]

Przedawnienie długu (pożyczki, kredytu, zobowiązania)

W sprawach związanych z przedawnionymi długami (pożyczkami, kredytami itd.) Kancelaria Adwokacka od 2011 roku działa skutecznie na terenie całej Polski, a zapłata za sprawę (przy braku prawomocności orzeczenia) pobierana jest dopiero po zakończeniu sprawy, zgodnie z kosztami przyznanymi przez Sąd od przegrywającego sprawę sądową wierzyciela (przegrywający sprawę z przedawnionego dług wierzyciel płaci za koszt adwokata […]

Dziedziczenie, wydziedziczenie i uznanie za niegodnego

Prawo polskie opiera się na dwóch "systemach" dziedziczenia: dziedziczenie ustawowe oraz dziedziczenie testamentowe. Dziedziczenie ustawowe opiera się na przepisach ustawy kodeks cywilny, natomiast dziedziczenie testamentowe odbywa się zgodnie z testamentem sporządzonym przez spadkodawcę. Dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Spadkobiercą może być każda osoba, która dożyła otwarcia spadku, nie ma tu znaczenia o ile [...]

Odwołanie darowizny

DAROWIZNA I JEJ ODWOŁANIE ISTOTA DAROWIZNY: Artykuł 888 § 1 kodeksu cywilnego normuje umowę darowizny, poprzez którą darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku – istotą darowizny jest właśnie jej bezpłatność – rozumiana szeroko – chodzi tu zarówno o pieniądze jak i inne rzeczy. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się [...]

Przedawnienie wykonalności wyroku albo nakazu zapłaty

Przedawnienie ( pozbawienie ) wykonalności wyroku albo nakazu zapłaty Na wstępie zaznaczyć trzeba, że przedawnienie wykonalności jest terminem potocznym, a językiem prawniczym powiemy, że można pozbawić tytuł wykonawczy (wyrok albo nakaz zapłaty) wykonalności ze względu na zaistnienie przedawnienia roszczenia objętego tytułem wykonawczym (całości lub części roszczenia – długu). Tytułem wykonawczym będzie orzeczenie Sądu po nadania […]

Dział spadku i zniesienie współwłasności

Spadek (masa spadkowa) to ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego, czyli zarówno majątek jak i zobowiązania (długi). Spadkobierca staje się nabywcą spadku już w chwili śmierci spadkodawcy (otwarcie spadku). Sądem właściwym miejscowo do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania. Do czasu działu spadku cały spadek pozostaje we [...]

Bankowy tytuł egzekucyjny a Przedawnienie

Zacząć należy od konkluzji niniejszego artykułu, że nabywca wierzytelności (wierzyciel) – niebędący bankiem (firma windykacyjna) nie może skutecznie twierdzić, że nastąpiła przerwa biegu przedawnienia na skutek nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu i następnie wszczęcia postępowania egzekucyjnego na podstawie tego bankowego tytułu egzekucyjnego. Dla takiego wierzyciela (nabywcy długu – firmy windykacyjnej) początek wymagalności roszczenia (początek [...]

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie jest instytucją prawa pozwalającą stać się właścicielem posiadaczowi samoistnemu rzeczy (nieruchomości albo ruchomości)  Zakres i rodzaj nieruchomości ulegających zasiedzeniu. 1. zasiedzieć można wszelkie nieruchomości gruntowe, bez względu na ich przeznaczenie lub miejsce położenia; nieruchomości rolne, leśne, budowlane, inne; 2. zasiedzenie może objąć również nieruchomości państwowe np. pas drogi. Oczywiście podstawowym warunkiem jest posiadanie samoistne, czyli posiadanie [...]

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek drogowy

Definicja  wypadku drogowego jest wskazana w art. 177 kodeksu karnego. Wypadkiem drogowym jest sytuacja w której kierujący, naruszając chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym: inna osoba odniosła obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni; inna osoba poniosła śmierć [...]