Zmiana terminów przedawnienia

W sprawach związanych z przedawnionymi długami Kancelaria Adwokacka od 2011 roku działa na terenie całej Polski, a zapłata za sprawę pobierana jest dopiero po zakończeniu sprawy, zgodnie z kosztami sprawy przyznanymi przez Sąd od przegrywającego sprawę sądową wierzyciela (przegrywający sprawę płaci za koszt adwokata lub radcy prawnego ustanowionego przez wygrywającego).

W dniu 9 lipca 2018 r. weszła w życie (z wyjątkiem art. 4 pkt 2-4: zmiany ustaw z dniem 8 września 2018 r.) ogłoszona w dniu 8 czerwca 2018 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw dotycząca zmiany przepisów w zakresie przedawnienia roszczeń.

Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) wprowadza się następujące zmiany:

 1. w art. 117 po § 2 dodaje się § 21 w brzmieniu: „§ 21 . Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.”;

  – czyli Sąd z urzędu będzie brał pod uwagę zaistnienie przedawnienia i oddali powództwo w przypadku stwierdzenia przedawnienia, oczywiście zakładając, że wierzyciel w pozwie wskaże prawidłowo datę wymagalności (wymagalność -w skrócie = termin zapłaty)

  – zmiana dotyczy spraw, które się wciąż toczą (nie ma prawomocnego nakazu zapłaty, albo wyroku) i nowych spraw;

  – w przypadku wcześniejszego prawomocnego nakazu zapłaty albo wyroku zaocznego warto sprawdzić, czy zostały nieodebrane ponieważ Sąd wysłał pisma na nieprawidłowy adres zamieszkania pozwanego (dłużnika), np dawny adres zamieszkania. Jeśli zostały wysłane na adres, pod którym pozwany (dłużnik) nie mieszkał i nie mógł pisma odebrać to można złożyć wniosek obalający skuteczność doręczenia orzeczenia Sądu (ze sprzeciwem) i uchylić prawomocność, co doprowadzi do stanu jakby sprawa wciąż się toczyła. Zameldowanie nie ma znaczenia – liczy się tylko rzeczywiste miejsce zamieszkania. Jeśli nakaz zapłaty albo wyrok zaoczny zostały wysłane na prawidłowy (rzeczywisty) adres zamieszkania, ale pozwany nie odebrał (choć mógł) to nie można uchylić skuteczności doręczenia – nie można uchylić prawomocności

 2. po art. 117 dodaje się art. 1171 w brzmieniu: „Art. 1171. § 1. W wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności.

  § 2. Korzystając z uprawnienia, o którym mowa w § 1, sąd powinien rozważyć w szczególności:

  1) długość terminu przedawnienia;

  2) długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia;

  3) charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia.”;

  – czyli wierzyciel może żądać zapłaty pomimo przedawnienia wykazując zasadność swojego żądania zgodnie z powyższymi przesłankami, a zasadność twierdzeń wierzyciela będzie oceniał sąd mający w tej kwestii faktyczną dowolność.

 3. art. 118 otrzymuje brzmienie: „Art. 118. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.”;

  – dotychczas było 10 lat i 3 lata, a od 9 lipca 2018 zmiana na 6 lat (kwota główna) i 3 lata (odsetki), z tym, że termin przedawnienia ma przypadać na ostatni dzień roku kalendarzowego, np jeśli dotychczas przedawnienie było w terminie dokładnie 3 lat (pożyczki, kredyty) to jeśli termin zapłaty przypadał w dniu 10 stycznia 2013 to przedawnienie następowało dokładnie 3 lata później czyli w dniu 10 stycznia 2016, a wg nowych przepisów zawsze będzie 31 grudnia, czyli np pożyczka z 10 stycznia 2018 r. będzie przedawniona po 3 latach 11 miesiącach i 21 dniach, czyli w dniu 31 grudnia 2021 r. (zamiast 10 stycznia  im bliżej końca roku tym krótsze będzie przedawnienie. Taka zmiana premiuje osoby, które mają terminy zapłaty blisko końca roku – najkrótsze przedawnienie

 4. w art. 125 § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.”;– dotychczas było to 10 lat roszczenie główne i 3 lata odsetki, obecnie jest 6 lat – roszczenie główne i 3 lata – odsetki, czyli wyrok może przedawnić się po 6 latach (teoretycznie), ale 6 lat możemy liczyć dopiero od wejścia w życie ustawy (8 lipca 2018 r.) – np prawomocny nakaz zapłaty z 2012 roku przedawni się w 2022 r, a np prawomocny nakaz zapłaty z 2017 r. przedawni się w 31 grudnia 2024. Każda egzekucja i wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przerywa bieg przedawnienia, który zaczyna biec od nowa od umorzenia egzekucji albo od daty nadania klauzuli wykonalności – w przypadku prawomocnego wyroku albo nakazu zapłaty terminy przedawnienia mają znaczenie wobec możliwości złożenia pozwu o pozbawienie wykonalności nakazu zapłaty albo wyroku zaocznego; Zgodnie z nowym przepisami będzie można pozbawić wykonalności wyrok albo nakaz zapłaty już po 6 latach bezczynności wierzyciela (braku postępowania egzekucyjnego lub innych czynności przed sądem).  Przedawnienie orzeczenia sądu dochodzi się poprzez pozew o pozbawienie wykonalności.

 5. w art. 568 § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminów określonych w § 1 zdanie pierwsze.”.

  Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn. zm.2) ) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 187 w § 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1 1 w brzmieniu:

  „11 ) oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie roszczenia;”

  2) w art. 50532 w § 2 uchyla się pkt 3;

  3) w art. 889 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

  „1) przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty; zawiadomienie jest skuteczne także w przypadku niewskazania rachunku bankowego;”;

  4) po art. 8891 dodaje się art. 8892 w brzmieniu: „Art. 8892 . Bank przekazuje środki pieniężne z zajętego rachunku na rachunek bankowy komornika niezwłocznie po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu. Jednakże w razie egzekucji bieżących alimentów lub rent bank niezwłocznie przekazuje środki pieniężne z zajętego rachunku na rachunek bankowy komornika.”.

  Art. 3. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.3) ) w art. 80 § 1 otrzymuje brzmienie:

  „§ 1. Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego przez przesłanie do banku zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego do wysokości egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia w terminie dochodzonej wierzytelności oraz kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jednocześnie wzywa bank, aby bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywał wypłat z rachunku bankowego do wysokości zajętej wierzytelności, lecz niezwłocznie po upływie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia przekazał zajętą kwotę organowi egzekucyjnemu na pokrycie egzekwowanej należności albo zawiadomił organ egzekucyjny o przeszkodzie w dokonaniu wpłaty, w tym również o nieprowadzeniu rachunku bankowego zobowiązanego.”

  Art. 4. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 470, 650, 723, 730, 771 i 1000) wprowadza się następujące zmiany:

  1. w art. 2 w ust. 1 w pkt 4 lit. j otrzymuje brzmienie:

  „j) informacji w przedmiocie przedawnienia roszczenia;”

  2. w art. 14 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

  „4) nie upłynęło 6 lat od dnia wymagalności zobowiązania, a w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie upłynęło 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia.”;

  3. w art. 16 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

  „4) nie upłynęło 6 lat od dnia stwierdzenia zobowiązania prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd.”;

  4. w art. 31 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

  „9) nie później niż po upływie 6 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, jeżeli dłużnikiem jest konsument, przy czym w przypadku roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczeń stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd nie później niż po upływie 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia.”. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 5, 138, 398, 416, 650, 730, 756, 770, 771, 1000 i 1009. 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1475, 1954 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 1000 i 1009. Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1104

  Art. 5. 1. Do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 2. Jeżeli zgodnie z ustawą zmienianą w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Jeżeli jednak przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu.

  3. Do przysługujących konsumentowi roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych, których terminy przedawnienia są określone w art. 118 i art. 125 § 1 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

  4. Roszczenia przedawnione przysługujące przeciwko konsumentowi, co do których do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie podniesiono zarzutu przedawnienia, podlegają z tym dniem skutkom przedawnienia określonym w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

  Art. 6. Przepisy art. 889 § 1 pkt 1 i art. 8892 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz przepis ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się także do zajęć wierzytelności z rachunków bankowych dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli przed tym dniem bank nie przekazał środków pieniężnych na rachunek bankowy organu egzekucyjnego.

  Art. 7. Do informacji gospodarczych o dłużnikach będących konsumentami przekazanych przez wierzycieli do biura informacji gospodarczej po dniu 13 listopada 2017 r. i udostępnianych przez to biuro w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, niespełniających warunku, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4, albo warunku, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się przepis art. 31 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu dotychczasowym.

  Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 4 pkt 2–4, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

   

  Przedawnienie długu – podstawa prawna i faktyczna

Następny artykuł Poprzedni artykuł
tel. kom. 664 176 197

kancelaria@dziurkiewicz.eu


Adres:
Łukasz Dziurkiewicz
Kancelaria Adwokacka
Aleja Niepodległości 12 lok. 40
39-300 Mielec

Godziny urzędowania:
pon.-pią. 10.00-18.00

Przelewy: Bank Pekao S.A. nr rachunku:
85 1950 0001 2006 0151 9718 0002
kod SWIFT Bank Pekao S.A. : PKOPPLPW