Zmiany w przepisach w 2012 r.

Nowy 2012 rok przyniósł i jeszcze przyniesie nam wiele zmian w przepisach prawa. Przede wszystkim kwota minimalnego wynagrodzenia przy zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy wzrosła do 1500 zł brutto. Pracodawca powinien niezwłocznie potwierdzić zmianę wysokości wynagrodzenia w aneksie do umowy.

Tym samym wzrosną opłaty i świadczenia naliczane od wysokości minimalnej płacy, w tym: minimalna podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego lub chorobowego (do kwoty 1294,35 zł), dodatek za pracę w godzinach nocnych wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój, odprawa z tytułu zwolnień grupowych (do maksymalnej kwoty 22500 zł), odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, za mobbing lub dyskryminację (nie mniej niż 1500 zł).

Wzrosną też kwoty wolne od potrąceń: do 833,25 zł przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielanych pracownikowi i do 999,90 zł przy potrącaniu kar pieniężnych.Natomiast w postępowaniu egzekucyjnym: przy potrącaniu sum egzekwowanych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne kwota wolna wzrośnie do 1111,86 złotych.

Bardzo ważnej zmiany dokonano w prawie pracy. Otóż w myśl nowego art. 168 kodeksu pracy, urlop niewykorzystany w terminie ustalonym zgodnie z art. 163 kp (plan urlopów) należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego (poprzednio do 31 marca) i dotyczy to również zaległego urlopu za poprzednie lata. Jednocześnie wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynął także na podwyższenie składek zusowskich, ale i dla przedsiębiorców jest dobra wiadomość.

Otóż zmieniono ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych i z dniem 1 stycznia 2012 r. należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne, z pewnymi zastrzeżeniami np. w związku z odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek lub rozłożeniu na raty w następstwie umowy, bądź z związku z postępowaniem egzekucyjnym lub upadłością, bądź rozpatrzenia sprawy przez sąd. Ponadto z dniem 1 czerwca 2012 r. utraci moc niekonstytucyjny przepis art. 24 ust. 1 w/w ustawy mówiący, iż w razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości, Zakład może wymierzyć płatnikowi składek dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaconych składek. Oczywiście nieopłacanie składek lub zaniżanie ich wysokości, a także inne naruszenia praw pracownika wynikających ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, w dalszym ciągu będą stanowić przestępstwo określone w art. 218 § 1 kodeksu karnego.

Kancelarie Legionowo

Następny artykuł Poprzedni artykuł
tel. kom. 664 176 197
tel. stac. (22) 273 68 61

kancelaria@dziurkiewicz.eu


Adres:
Łukasz Dziurkiewicz
Kancelaria Adwokacka
Aleje Jerozolimskie 29 lok. 24
00-508 Warszawa

Godziny urzędowania:
pon.-pią. 10.00-18.00

Przelewy: Bank Pekao S.A. nr rachunku:
85 1950 0001 2006 0151 9718 0002
kod SWIFT Bank Pekao S.A. : PKOPPLPW