Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach… z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz.U.Nr152,poz.897).

Zmieniony został m.in. art. 6a ust.1.

Obecnie brzmi: rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, przejąć od właścicieli nieruchomości wszystkie albo wskazane obowiązki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3b (pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi) w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz art. 5 ust. 1 pkt 4 (uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i in.). Do 31 grudnia 2011 r. art. 6a ust.1 brzmiał „rada gminy może w drodze uchwały, na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym uprzednio referendum gminnym, przejąć od właścicieli nieruchomości wszystkie lub wskazane obowiązki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3b i 4. Co to oznacza?

Dotychczas Rada Gminy mogła po przeprowadzeniu referendum zdecydować w drodze uchwały, że ma wyłączność pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. Obecnie tą wyłączność może uchwalić tylko co do nieczystości ciekłych. Niezadowoleni byli i są mieszkańcy, którzy podpisali umowy o odbiór śmieci z uprawnionymi prywatnymi przedsiębiorcami, bo i tak musieli płacić Gminie. Komunalny Zakład Budżetowy stwierdził, że umowy tego rodzaju nie uchylają obowiązku realizacji tych usług przez Gminę Legionowo – płacić trzeba.

KZB ma rację, bowiem dopóki Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie o niekonstytucyjności byłego brzmienia ustawy, obowiązek jest prawnie usankcjonowany. Obecnie zgodnie ze zmienionym art. 6 w/w ustawy, właściciele nieruchomości mogą wykonywać sporny obowiązek np. poprzez umowę z mającym uprawnienia prywatnym przedsiębiorcą. Fakt ten trzeba udokumentować przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za taką usługę.

Czy jak okażemy umowę i dowody płacenia, to musimy dalej płacić gminie? Musimy, bo ustawa zmieniająca zawiera tzw. „haczyk”. Otóż uchwały podjęte na podstawie art. 6a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie uchwał albo zarządzeń, o których mowa w ust. 1, nie dłużej jednak niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, chyba że rada gminy uchyli uchwałę. Czyli Rada Gminy ma 18 miesięcy (do 30.06.2013r.), aby zmienić swoje uchwały i dostosować je do obecnego brzmienia ustawy. Może wcześniej, ale przecież nie musi.

Legionowo Kancelaria
Następny artykuł Poprzedni artykuł
tel. kom. 664 176 197
tel. stac. (22) 273 68 61

kancelaria@dziurkiewicz.eu


Adres:
Łukasz Dziurkiewicz
Kancelaria Adwokacka
Aleje Jerozolimskie 29 lok. 24
00-508 Warszawa

Godziny urzędowania:
pon.-pią. 10.00-18.00

Przelewy: Bank Pekao S.A. nr rachunku:
85 1950 0001 2006 0151 9718 0002
kod SWIFT Bank Pekao S.A. : PKOPPLPW