Dochodzenie odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy szkody

Legionowo adwokat

Dochodzenie odszkodowania, które nam się należy to rzetelne dbanie o własne sprawy.

Sąd Najwyższy w słusznej uchwale z dnia 18 maja 2004 r. (sygn. akt III CZP 24/04) stwierdził, iż: odszkodowanie przysługujące z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów może – stosownie do okoliczności sprawy – obejmować także koszty ekspertyzy wykonanej na zlecenie poszkodowanego.

Z mojej praktyki w Legionowie wynika, iż koszt takiej opinii to 250-350 złotych brutto. Rzeczoznawca przyjeżdża, dokonuje oględzin uszkodzonego samochodu i sporządza opinię, która różni się od ok. 30% do ok. 60% od kalkulacji zakładu ubezpieczeń. Czyli np. zakład ubezpieczeń stwierdził, że koszt naprawy to około 12 tyś zł, a rzeczoznawca stwierdza, iż w rzeczywistości koszt naprawy to ok. 26 tyś. Podstawowa różnica polega na tym, iż powszechnie przyjęta stawka za roboczogodzinę to 100 zł (tak samo biegli sądowi), jakkolwiek „nie wiedzieć czemu” ubezpieczyciele najczęściej przyjmują 70 zł, do tego dochodzi policzenie „zamienników” zamiast oryginalnych części oraz różnego rodzaju „potrącenia” i tak powstaje „zaskakująca” różnica…

Natomiast Uchwałą składu 7 sędziów z dnia 13 marca 2012 roku wydaną w sprawie sygn. akt III CZP 75/11 Sąd Najwyższy uznał, że uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić szkodę majątkową podlegającą naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).  Niniejsze rozstrzygnięcie zdecydowanie wzmocniło pozycję poszkodowanego w razie zaistnienia sporu z ubezpieczycielem w kwestii wypłaty odszkodowania. Dotychczas uprawniony do otrzymania zapłaty odszkodowania zmuszony był prowadzić samodzielnie sprawę przed złożeniem stosownego pozwu albo skorzystać z pomocy profesjonalisty i ponieść z tego tytułu bezzwrotne koszt.

Zatem Sąd Najwyższy otworzył możliwość żądania zwrotu tych kosztów: od wydatków na korespondencję poczynając, a na koszcie pełnomocnika profesjonalnego (radcy prawnego czy adwokata kończąc) określając je jako dalszą szkodę poszkodowanego związaną z pierwotnym zdarzeniem (wypadkiem albo kolizją). Oczywiście w orzeczeniu stwierdzono zachowawczo, że mogą w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić szkodę, ale odmowa przez Sąd zasądzenia takiego kosztu jest wątpliwa zważywszy, iż w tej kwestii zapadła uchwała w składzie 7 sędziów Sądu Najwyższego.

Konkludując koszt pomocy prawnej poniesionej jeszcze w toku trwania postępowania likwidacyjnego może stanowić szkodę i na etapie postępowania sądowego można domagać się jego zwrotu. Zupełnie osobną kwestią jest zasądzenie od przegrywającego na rzecz przeciwnika zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Ujmując rzecz krótko – Sąd Najwyższy uznał, że na drodze do uzyskania uczciwego i rzeczywistego wynagrodzenia, możemy czynić uzasadnione wydatki, które zakład ubezpieczeń będzie miał obowiązek zwrócić.

Tak też wskazano w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 roku – sygn. akt III CZP 76/13 

Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego poniesione przez poszkodowanego w okresie niezbędnym do nabycia innego pojazdu mechanicznego, jeżeli odszkodowanie ustalone zostało w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wartością pojazdu mechanicznego sprzed zdarzenia powodującego szkodę, a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym, którego naprawa okazała się niemożliwa lub nieopłacalna (tzw. szkoda całkowita).

Orzecznictwo:

Ratio legis przepisu art. 14 ustawy z 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku wyrok z dnia 9 czerwca 2017 r. I ACa 823/16 :

Ratio legis przepisu art. 14 ustawy z 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, opiera się na uprawnieniu do wstrzymania wypłaty odszkodowania w sytuacjach wyjątkowych, gdy istnieją niejasności odnoszące się do samej odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości szkody. Ustanawiając krótki termin spełnienia świadczenia ustawodawca wskazał na konieczność szybkiej i efektywnej likwidacji szkody ubezpieczeniowej. Po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku ubezpieczyciel – jako profesjonalista korzystający z wyspecjalizowanej kadry i w razie potrzeby z pomocy rzeczoznawców obowiązany jest (co do zasady) do ustalenia przesłanek swojej odpowiedzialności, czyli samodzielnego i aktywnego wyjaśnienia okoliczności wypadku oraz wysokości powstałej szkody.”

Wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela. – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie wyrok z dnia 9 lutego 2017 r., I ACa 2250/15 :

Ubezpieczyciel tylko w sytuacjach wyjątkowych może wstrzymać się z wypłatą odszkodowania, a mianowicie wówczas, gdy istnieją niejasności odnoszące się do samej odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości szkody. Krótki termin spełnienia świadczenia wskazuje na konieczność szybkiej i efektywnej likwidacji szkody ubezpieczeniowej. Niewątpliwie ubezpieczyciel, jako profesjonalista w przeważającej części zdarzeń uzasadniających wypłatę odszkodowania może samodzielnie ustalić okoliczności zdarzenia oraz wysokość powstałej szkody/krzywdy o charakterze niemajątkowym.”

Obowiązki zakładu ubezpieczeń. – Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie wyrok z dnia 31 stycznia 2017 r., I ACa 1363/16:

Zakład ubezpieczeń jest zobligowany do spełnienia świadczenia oraz restryktywne określenie odstępstw od niego, jednak przy założeniu, że niesporną jego część ma on zrealizować z zachowaniem terminu zasadniczego, stanowi wyraz stanowiska ustawodawcy, iż ubezpieczyciel jest podmiotem profesjonalnym i taki zawodowy charakter jego działalności wymaga, aby we własnym zakresie prawidłowo ustalił zarówno samą podstawę swojej odpowiedzialności jak i wysokość obciążającego go obowiązku wobec uprawnionego do świadczenia. Ustawodawca tym samym dał także wyraz założeniu, że zakład ubezpieczeń spełni swoje obowiązki w tym zakresie w sposób prawidłowy, zasięgając w razie potrzeby opinii biegłych bądź przeprowadzając inne dowody, czyniąc niezbędne ustalenia faktyczne wskazujące na jego odpowiedzialność i wymiar świadczenia, w ramach postępowania likwidacyjnego.”

Postępowanie likwidacyjne Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie -wyrok z dnia 27 stycznia 2017 r., I ACa 2234/15 :

Postępowanie likwidacyjne jest postępowaniem niesformalizowanym i prowadzonym wewnętrznie przez ubezpieczyciela, zasadniczy ciężar jego przeprowadzenia spoczywa na ubezpieczycielu. Poszkodowany ma obowiązek jedynie zgłoszenia wypadku i udokumentowania szkody.”

W wyroku SO  w Warszawie z dnia 28 .09.2010 r. (sygn. akt XXIII Ga 449/10) stwierdzono, iż każdy ubezpieczony ma prawo do zwrotu udokumentowanych kosztów holowania do wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w polisie. Jednak w sytuacji, kiedy kwota z polisy podstawowej nie będzie pokrywała w całości wszystkich kosztów holowania pojazdu, powód będzie mógł żądać pozostałych kosztów powołując się na dodatkowe ubezpieczenie. Jeśli koszty holowania nie przekraczają łącznej sumy ubezpieczenia – z polisy podstawowej i dodatkowej, to powód ma podstawy do domagania się zwrotu od strony pozwanej całości poniesionych kosztów holowania.

W wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.12.2009 r. (sygn. akt XXIII Ga 681/09) uznano że zgodnie z ugruntowaną linią orzecznictwa Sądu Najwyższego (m.in. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2003 r.; CZP 32/03), w interesie poszkodowanego leży przede wszystkim naprawa umożliwiająca przywrócenie pojazdu do stanu sprzed szkody i niezbędnymi kosztami naprawy są koszty wynikające ze stawek obowiązujących w warsztacie, któremu powierzono wykonanie naprawy. W świetle takiej interpretacji zakresu szkody, nie ma podstaw do oczekiwania od poszkodowanego, że szkoda będzie usunięta w warsztacie nieautoryzowanym stosującym średnie bądź wręcz najniższe stawki rynkowe.

W wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 03.06.2009 r. (sygn. akt XXIII Ga 413/09) wskazano, iż faktury VAT stanowią wiarygodny i przekonywujący dowód wysokości poniesionej szkody, w szczególności, że wysokość kosztów naprawy wskazana w fakturach VAT jest spójna z kosztami naprawy wskazanymi w kalkulacji naprawy sporządzonej w niezależnym od stron systemie Audatex, oraz iż pozwany nie kwestionował kalkulacji naprawy. Sąd oparł się również na uchwale Sądu Najwyższego z dnia 13 czerwca 2003 r. III CZP 32/03, zgodnie z którą odszkodowanie przysługujące od ubezpieczyciela autocasco za uszkodzenie pojazdu mechanicznego obejmuje niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy pojazdu ustalone według cen występujących na lokalnym rynku. A zatem również kwestionowane przez pozwanego ceny części oraz stawki za roboczogodzinę wskazane w przedmiotowych fakturach VAT są kosztami rzeczywistymi i do ich zrefundowania pozwany winien być zobowiązany jako ubezpieczyciel autocasco.

W wyroku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 01.10.2009 r. (sygn. akt II C 54/07) uznano, iż z zasady pełnego odszkodowania wynika obowiązek uwzględnienia przy ustalaniu odszkodowania indywidualnej sytuacji poszkodowanego. Jeżeli zatem zamieszkuje on za granicą i tam naprawił bądź zamierza naprawić uszkodzony pojazd, to odszkodowanie powinno uwzględniać ceny towarów i usług w miejscu zamieszkania poszkodowanego. Takiemu stanowisku dał wyraz Sąd Najwyższy w licznych orzeczeniach m.in. w uchwale z dnia 19 marca 1998 roku III CZP 72/97, OSNC 1998/9/133. Skoro powód przedstawił rachunek za naprawienie uszkodzonego motoru z niemieckiego dealera BMW, gdyż właśnie tam zamieszkuje i tam dokonał sprawy zasadne było zasądzenie odszkodowania we wskazanej kwocie.

http://dziurkiewicz.eu/odszkodowanie-legionowo/

http://dziurkiewicz.eu/odszkodowanie-po-kolizji-legionowo-adwokat/

Kancelaria Adwokacka
Następny artykuł Poprzedni artykuł
tel. kom. 664 176 197

kancelaria@dziurkiewicz.eu


Adres:
Łukasz Dziurkiewicz
Kancelaria Adwokacka
Aleja Niepodległości 12 lok. 40
39-300 Mielec

Godziny urzędowania:
pon.-pią. 10.00-18.00

Przelewy: Bank Pekao S.A. nr rachunku:
85 1950 0001 2006 0151 9718 0002
kod SWIFT Bank Pekao S.A. : PKOPPLPW