Do pobrania

Wzory dokumentów do pobrania

 

Umowa o świadczenie usługi adwokackiej

Umowa stałej obsługi prawnej

Przedmiotem umowy świadczenia stałych usług prawnych przez Kancelarię Adwokacką Łukasza Dziurkiewicza z siedzibą w Legionowie jest pomoc prawna dotycząca działalności osobistej lub gospodarczej oraz innych spraw majątkowych i niemajątkowych Klienta, w zakresie zleconym  (obsługa prawna). Pomoc prawna zapewnia prawidłową i rzetelną ochronę interesów prawnych Klienta, zgodnie z jego zleceniem i w zakresie wynikającym z przejętego zlecenia oraz obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej.

 

Pełnomocnictwo w postępowaniu cywilnym

Pełnomocnictwo – cywilne – spółka

Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed Sądem  poprzez umocowanego pełnomocnika – adwokata. Pełnomocnictwo procesowe może być udzielone do prowadzania danej sprawy bądź do niektórych tylko czynności procesowych. Pełnomocnictwo procesowe obejmuje z mocy prawa umocowanie do  wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy, wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji, udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu, zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie i odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej. Zakres, czas trwania i skutki umocowania szerszego niż pełnomocnictwo procesowe, jak również umocowanie do poszczególnych czynności procesowych, ocenia się według treści pełnomocnictwa oraz przepisów prawa cywilnego. 

 

Osoba oskarżona bądź podejrzana może ustanowić dla siebie Obrońcę, którym może być tylko adwokat.  Upoważnienie do obrony może zostać udzielone na piśmie lub ustnie do protokołu. Ustanowienie adwokata jako Obrońcę uprawnia go do działania w całym postępowaniu, nie wyłączając czynności po uprawomocnieniu się orzeczenia, jeśli upoważnienie nie zawiera ograniczeń.

Upoważnienie do obrony osoby trzeciej zatrzymanej bądź tymczasowo aresztowanej

Jeżeli osoba  Podejrzana została zatrzymana lub tymczasowo aresztowana, wówczas Obrońcę może ustanowić również inna osoba. Osoba ta nie musi być osobą najbliższą dla zatrzymanego (tymczasowo aresztowanego). O ustanowieniu Obrońcy niezwłocznie powinien zostać powiadomiony Podejrzany. Na podstawie takiego upoważnienia Adwokat jest umocowany do podejmowania wszelkich czynności przewidzianych dla Obrońcy ustanowionego przez osobę podejrzaną bądź oskarżoną.

Wniosek o zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym

Decyzja o uwzględnieniu wniosku o zezwolenie na widzenie należy do prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze, który może jej udzielić osobom najbliższym, bądź Sądu prowadzącego sprawę, jeśli wniesiono już akt oskarżenia. Prokurator może wydać decyzje odmowną jeśli uzna, że może to utrudniać postępowanie i przemawia za tym ważny interes prowadzonego śledztwa. Odmowa udzielenia zezwolenia na widzenie jest decyzją niezaskarżalną. Prokurator może zastrzec, iż będzie przy widzeniu obecny osobiście lub osoba przez niego wyznaczona. Zezwolenie na widzenie jest podstawą dla Służby Więziennej do jego wykonania w czasie i miejscu określonym w Regulaminie placówki penitencjarnej, w której przebywa tymczasowo aresztowana osoba. Zezwolenie na widzenie wydawane jest zawsze bezpłatnie.  

Oświadczenie o stanie rodzinnym majątku dochodach i źródłach utrzymania

Wraz z wnioskiem o zwolnienie z ponoszenia kosztów postępowania sądowego lub ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika z urzędu (adwokat lub radca prawny), strona jest zobowiązana przedłożyć prawidłowo wypełnione oświadczenie o stanie rodzinnym majątku dochodach i źródłach utrzymania

Łukasz Dziurkiewicz
Kancelaria Adwokacka
ul. Mikołaja Kopernika 9
05-120 Legionowo

legionowo adwokat

tel. kom. 664 176 197

kancelaria@dziurkiewicz.eu


Adres:
Łukasz Dziurkiewicz
Kancelaria Adwokacka
Aleja Niepodległości 12 lok. 40
39-300 Mielec

Godziny urzędowania:
pon.-pią. 10.00-18.00

Przelewy: Bank Pekao S.A. nr rachunku:
85 1950 0001 2006 0151 9718 0002
kod SWIFT Bank Pekao S.A. : PKOPPLPW