Apelacja od wyroku Sądu I instancji w sprawie karnej

Od nieprawomocnego wyroku Sądu I instancji przysługuje apelacja.

Aby móc wnieść apelację należy najpierw w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i doręczenie tegoż uzasadnienia wraz z odpisem wyroku. Z dniem doręczenia odpisu wyroku zaczyna biec czternastodniowy termin na wniesienie apelacji. Jeśli macie Państwo ustanowionego w sprawie obrońcę – adwokata, to na nim spoczywa ten obowiązek.

Apelacja musi spełniać określone warunki formalne. Przede wszystkim apelacje może wnieść oskarżony lub oskarżyciel (również oskarżyciel posiłkowy), ale tylko wtedy gdy rozstrzygnięcia zawarte w wyroku szkodą jego prawom lub interesom (tzw. gravamen).

Apelacja od wyroku sądu okręgowego może być sporządzona i podpisana wyłącznie przez adwokata bądź pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, którym może być również radca prawny.

Należy wskazać czy wyrok zaskarża się w całości lub części, a jeśli w części to w jakiej konkretnie (wyrok w niezaskarżonej części uprawomocnia się, chyba, że wystąpiła nieważność postępowania bądź wyrok jest rażąco niesprawiedliwy).

Apelację należy oprzeć na zarzutach, które muszą być przedstawione jasno i wyraźnie. Bardzo ważne jest to, iż nie wystarczy podać uchybienia jakich dopuścił się sąd I instancji, bowiem należy jednocześnie podać jakie powinno być prawidłowe ustalenie wyroku. Zatem skarżący powinien wskazać sądowi odwoławczemu jak powinna być prawidłowa kwalifikacja, bądź prawidłowe procesowe zachowanie się sądu oraz jak powinien być prawidłowo ustalony stan faktyczny. Zarzut powinien wskazywać tylko istotę problemu -np. błędy logicznego rozumowania – a właściwym miejscem do rozwinięcia treści zarzutu jest uzasadnienie apelacji.

W apelacji należy zawrzeć wnioski apelacyjne:

I. Wskazanie sposobu rozstrzygnięcia:

1. utrzymanie zaskarżonego wyroku w mocy,

2. uchylenie zaskarżonego wyroku w części lub całości i umorzenie postępowania lub przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania,

3. zmianę zaskarżonego wyroku i orzeczenie odmiennie co do istoty w całości lub w części.

Podkreślić należy, że sąd odwoławczy nie prowadzi własnych ustaleń faktycznych, bowiem jest to zadanie sądu I instancji. Natomiast sąd odwoławczy może opierając się na zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym zmienić ustalenia faktyczne sądu pierwszej instancji i orzec co do istoty sprawy.

II. Wniosek o uzupełnienie przewodu sądowego – powołanie nowych dowodów,

(tylko w wyjątkowych wypadkach jeśli przyczyni się to do przyspieszenia postępowania, a nie jest konieczne przeprowadzenie na nowo dowodu w całości lub części).

W praktyce taki wniosek zostanie najczęściej oddalony. Jak podkreślono w postanowienie Sądu Najwyższego – Izby Karnej z dnia 2 lutego 2006 r., II KK 284/2005 zgodnie z regułą wynikającą z § 1 art. 452 kpk rola sądu odwoławczego sprowadza się do przeprowadzenia kontroli orzeczenia wydanego przez sąd pierwszej instancji, a nie do ponownego rozpoznania sprawy w całej rozciągłości. Przepis ten nie zawiera jednak zakazu dowodowego wiążącego się z całkowitą niemożnością dopuszczenia dowodu w procesie, lecz stanowi jedynie ograniczenie możliwości przeprowadzenia dowodu w toku rozpoznawania apelacji. Ustawodawca zezwala bowiem na przeprowadzenie uzupełniającego postępowania dowodowego w sądzie odwoławczym w sytuacjach określonych w art. 452 § 2 kpk, ale decyzja sądu odwoławczego o uzupełniającym przeprowadzeniu postępowania dowodowego albo o zaniechaniu jego przeprowadzenia, powinna być zawsze poprzedzona szczegółową analizą, a w razie potrzeby weryfikacją przesłanek leżących u jej podstaw oraz dążeniem do skonkretyzowania okoliczności, jakie mają być udowodnione przy pomocy wnioskowanego dowodu lub dowodu przeprowadzonego z urzędu.

III. Zwrot kosztów postępowania odwoławczego – wygranie apelacji powoduje zwrot kosztu zastępstwa procesowego.

W przypadku braków formalnych, które nie pozwalają pismu nadać biegu Sąd pierwszej instancji wzywa do usunięcia braków w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania.

Przegrana w pierwszej instancji nie determinuje przegranej przed sądem odwoławczym, dlatego najczęściej nie warto się poddawać.

Zarzuty apelacyjne można wywodzić również z rozstrzygnięcia istotnych wątpliwości na niekorzyść oskarżonego o czym w artykule poniżej.

http://dziurkiewicz.eu/przestepstwo-oszustwa/


Następny artykuł Poprzedni artykuł
tel. kom. 664 176 197

kancelaria@dziurkiewicz.eu


Adres:
Łukasz Dziurkiewicz
Kancelaria Adwokacka
Aleja Niepodległości 12 lok. 40
39-300 Mielec

Godziny urzędowania:
pon.-pią. 10.00-18.00

Przelewy: Bank Pekao S.A. nr rachunku:
85 1950 0001 2006 0151 9718 0002
kod SWIFT Bank Pekao S.A. : PKOPPLPW