Od 2011 roku skutecznie i w zaufaniu, reprezentuję swoich Klientów zapewniając wszechstronną pomoc prawną z rzetelną dbałością o indywidualne podejście do każdej sprawy.

adwokat Łukasz Jan Dziurkiewicz

Najnowsze publikacje

Uchylenie się od skutków wad oświadczeń woli

Oświadczenie woli to przejaw naszej decyzji, czyli np przeniesienia prawa własności poprzez sprzedaż-kupno albo darowiznę. W polskim kodeksie cywilnym wyróżniamy wady oświadczeń woli skutkujące nieważnością oświadczenie woli z mocy prawa (nieważnością umowy), bądź możliwością uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli (możliwością unieważnienia umowy).  1. Stan wyłączający świadome lub swobodne podjęcie decyzji. Oświadczenie woli, skutkujące [...]

Przedawnienie długu (pożyczki, kredytu, zobowiązania)

Kancelaria specjalizuje się w sprawach związanych z przedawnionymi długami (pożyczkami, kredytami i innymi zobowiązaniami) i realizuje czynności przed wszystkimi sądami powszechnymi w Polsce. Sprawy dotyczące przedawnionych długów oparte są na procesowej wymianie argumentacji prawnej bez potrzeby przesłuchiwania świadków lub stron, a zdecydowaną większość spraw sądy rozstrzygają bez wyznaczenia rozprawy (na posiedzeniu niejawnym po uprzednim zarządzeniu […]

Zachowek

ZACHOWEK Dziedziczyć, czyli nabyć spadek, można na podstawie testamentu albo na podstawie ustawy (kodeks cywilny) jeśli testament nie został sporządzony albo okazał się nieważny. Testator (spadkodawca), czyli osoba sporządzająca swój testament może rozporządzić swoim majątkiem na dowolny cel, może nawet przekazać majątek osobom spoza kręgu rodziny. Zstępnym (dzieciom albo wnukom) i małżonkowi pominiętym w testamencie […]

Dział spadku i zniesienie współwłasności

Spadek (zwany masą spadkową) to ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego, czyli zarówno majątek jak i zobowiązania (długi). Spadkobierca staje się nabywcą spadku już w chwili śmierci spadkodawcy (otwarcie spadku). Sądem właściwym miejscowo do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania. Do czasu działu spadku cały spadek pozostaje [...]

Dziedziczenie, wydziedziczenie i uznanie za niegodnego

Prawo polskie opiera się na dwóch "systemach" dziedziczenia: dziedziczenie ustawowe oraz dziedziczenie testamentowe. Dziedziczenie ustawowe opiera się na przepisach ustawy kodeks cywilny, natomiast dziedziczenie testamentowe odbywa się zgodnie z testamentem sporządzonym przez spadkodawcę. Dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Spadkobiercą może być każda osoba, która dożyła otwarcia spadku, nie ma tu znaczenia o ile [...]

Odwołanie darowizny

DAROWIZNA I JEJ ODWOŁANIE ISTOTA DAROWIZNY: Artykuł 888 § 1 kodeksu cywilnego normuje umowę darowizny, poprzez którą darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku – istotą darowizny jest właśnie jej bezpłatność – rozumiana szeroko – chodzi tu zarówno o pieniądze jak i inne rzeczy. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się [...]

Siedziba