Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Łukasz Dziurkiewicz Kancelaria Adwokacka<
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Izba Adwokacka w Warszawie/li>
 • Będę przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej,
  objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem*, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO i
  art. 6 ustawy z 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 2368 z późn. zm.).
 • Niedopuszczalne jest przetwarzanie Pani/Pana* danych w celu marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do sprzeciwu
 • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana*
  danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać
  Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie
  uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub
  Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Będę przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej
  jednak niż do przedawnienia dochodzenia roszczenia lub zatarcia skazania.
 • Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie prawnikom, na których przepisy
  nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa adwokata
  prowadzącego sprawę Pani/Pana* lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie
  przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.
 • Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych
  • żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  • przenoszenia danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić
  należytą pomoc prawną.
 • Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są
  profilowane.
 • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana*
  danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na
  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Łukasz Dziurkiewicz Kancelaria
  Adwokacka w celu udzielenia mi pomocy prawnej.
tel. kom. 664 176 197

kancelaria@dziurkiewicz.eu


Adres:
Łukasz Dziurkiewicz
Kancelaria Adwokacka
Aleja Niepodległości 12 lok. 40
39-300 Mielec

Godziny urzędowania:
pon.-pią. 10.00-18.00

Przelewy: Bank Pekao S.A. nr rachunku:
85 1950 0001 2006 0151 9718 0002
kod SWIFT Bank Pekao S.A. : PKOPPLPW